← worldwideway

Grand Master Xie Zhongxian

Master XieZhongxian.(1852-1930)...more Master Huang's White Crane (Baihequan) teacher.

George Ivanovich Gurdjieff

George Ivanovich Gurdjieff(1866?-1949)...more Great teacher of Europe. Known to Abdullah.

Ramana Maharshi

Ramanamaharshi(1879-1950)...more Great teacher in India. Known to Mouni Maharaj

Hazrat Inayat Khan

HazratInyatKhan(1882-1927)...more Genuine teacher in Europe. Sufi teachings, no religious overlay.

Paul Brunton

Paul Brunton(1898-1981)...more Genuine teacher in Europe. Close student of Ramana Maharshi. Known to Abdullah.

Lizelle Reymond

Lizelle Reymond(1899-1994)...more Genuine teacher in Europe. Taiji and Gurdjieff system.

Omraam Mikhael Aivanhov

OmraamMikhaelAivanhof(1900-1986)...more Genuine teacher in Europe. Known to Abdullah

Cheng Man-Ching
(Zheng ManQing)

Master ZhengManQing(1901-1975)...more "Master of 5 Excellences", Master Huang's Taiji teacher

Ma Yueliang

Master MaYueLiang(1901-1998)...more Genuine Taiji teacher, whom I knew as a friend.

Ni Hua-Ching

Daoist Master NiHuaChing.(1901-202?)...more Genuine Daoist Sage, my friend and advisor.

Irina Tweedie

Sufi IrinaTweedie(1907-1999)...more Genuine teacher in Europe. Sufi teachings, no religious overlay.

Chee Soo

Daoist Master CheeSoo.(1919-1994)...more Daoist and Taiji teacher with whom I learnt in London.

Li Po (LiBai)

9 clouds logo, yin, yong, yang. Design by P A Kelly(190?-2013)...more Daoist Sage known to myself. Unsurpassed on the Earth.
← worldwideway